NOVA SEDE ENDESA

Barcelona, Espanya
2012
arquitectura corporativa
Client: Endesa
Superfície: 30.000,00 m2

 

Endesa està finalitzant el seu traslladat de la seva seu, actualment ubicada a prop de les tres xemeneies de l’avinguda Paral·lel, a l'edifici històric d’Hidroelèctrica de Catalunya situat prop de l'Arc de Triomf, on s’estan perfilant els últims detalls de les obres que han suposat una inversió de 35 milions d'euros. Així, comptarà amb una seu més eficient energèticament i que li...

EDIFICI TRES XEMENEIES

Barcelona, Espanya
2011
arquitectura corporativa
Client: San José Inmobiliaria
Superfície: 996,00 m2

 

L’objecte d’aquest projecte consisteix en  la rehabilitació de les façanes exteriors, laterals i posterior, del complex edificat anomenat Edifici Neo, propietat de San José Inmobiliaria. Aquesta rehabilitació consisteix en la definició geomètrica dels paraments principals amb acabat de pedra artificial que generen la façana, adoptant les solucions constructives pertinents per a realitzar la substitució del sistema...

CAPELLA DE SANT OLAV

Covarrubias, Espanya
2011
arquitectura dotacional
Client: Fundació Princesa Kristina
Superfície: 204,00 m2

En col·laboració amb Pablo López Aguado

Amb vuit segles de retard i amb el acompliment de la promesa realitzada per l’Infant Felip de Castella a la princesa Kristina de Noruega en les seves núpcies, s'aixeca aquest edifici d'ús religiós, que a la vegada és seu de les activitats de la Fundació Princesa Kristina de Noruega. En el seu entorn privilegiat, l'edifici principal i la torre que l'acompanya es...

YELLOWKORNER

Diverses localitzacions, Espanya
2013
retail
Client: YellowKorner
Superfície: 100,00 m2

 

Reforma de locals comercials destinats a ús de galeria d’art per l’empresa YellowKorner, franquícia dedicada a la venda de peces fotogràfiques exclusives i de qualitat. Seguint les pautes de la marca YellowKorner, l’objectiu és donar a cada local un caràcter propi interpretant les preexistències dels locals i traient el màxim potencial dels mateixos per dotar-los de personalitat sense perdre la identificació del distintiu YellowKorner. Es...

ESPAIS RECEPCIÓ ENDESA

Barcelona, Espanya
2010
Client: Endesa

 

Disseny del mobiliari de recepció de la seu d’Endesa en Barcelona. La proposta es basa en la combinació de dos conceptes clau: la materialització d’un element singular i únic adaptat a la seva vegada als requeriments funcionals i ergonòmics de cada espai, i per l’altra banda, la idea d’unitat entre aquests elements. L’aposta per unes geometries contínues i un ús comú de materials permeten assolir...

APARTAMENTS HOSPITALET

L'Hospitalet, Espanya
2010
arquitectura residencial
Client: Julio Sainz de la Maza y Hnos
Superfície: 1.100,00 m2

 

Projecte de reforma i canvi d’ús d’edifici industrial i d’oficina per a la formació de 20 apartaments distribuïts en dues plantes a partir d’un nucli de comunicacions amb un passadís distribuïdor central. Es generen dues tipologies de vivenda amb una superfície útil de 38 m2. Cap a la façana interior es projecten les terrasses exteriors mentre que la façana interior...

INTERIORISME TORRE AGBAR

Barcelona, Espanya
2005
arquitectura corporativa
Client: Endesa
Superfície: 16.000,00 m2

En col·laboració amb GV arquitectura

Projecte d'interiorisme per a les oficines de l'empresa Agbar en el nou edifici i imatge corporativa de la companyia, la Torre Agbar. La proposta persegueix explorar les possibilitats més sòlides d'implantació de compartimentacions dins del concepte de planta diàfana basades en la recerca d'una ortogonalitat tancada en un espai ovoïdal....

MEZZO DI PASTA

Valencia, Espanya
2013
retail
Client: Mezzo di pasta
Superfície: 100,00 m2

 

Reforma de locals comercials destinats a ús de restauració per l’empresa Mezzo di Pasta, franquícia dedicada a la venda de pasta fresca. Seguint les pautes de la marca Mezzo di Pasta, l’objectiu és donar a cada local un caràcter propi interpretant les preexistències dels locals i traient el màxim potencial dels mateixos per dotar-los de personalitat sense perdre la identificació del distintiu Mezzo di Pasta. Es generen diferents àmbits en la zona...

CONCURS NORDIC BUILT CHALLENGE

Oslo, Noruega
2013
arquitectura corporativa
Client: Nordic Built
Superfície: 50.500,00 m2

L'estratègia cromàtica es fonamenta en l'abstracció de colors a partir dels quadres d'Edvard Munch. La composició es fara a partir de la pixelització de les imatges per analitzar l'agrupació de...

CONCURS CAMPUS AALTO

Espoo, Finlàndia
2012
arquitectura dotacional
Client: Aalto University Properties LTD
Superfície: 48.000,00 m2

 

La gènesi de la proposta es basa en trencar l'espai entre els diferents edificis i la creació d'un espai continu en el nivell inferior i obert en el nivell superior. Això fa que la visió del conjunt sigui permeable per tota la zona central, així com per a les edificacions existents.L'aspecte visual general es fonamenta en petites peces abstractes que emergeixen de la terra seguint les formes naturals de la zona, permetent una relació equilibrada entre els...

DESPATX ALOTARK

Barcelona, Espanya
2010
arquitectura corporativa
Client: alotark
Superfície: 200,00 m2

 

Projecte d’interiorisme realitzat per acollir el despatx d’arquitectura Alotark Arquitectos & Consultores, consistent en la remodelació d’un local en planta baixa amb desenvolupament en tres nivells (planta soterrani, baixa i altell) que històricament havia acollit usos molt diferenciats. El projecte imprimeix un caràcter neutre i sobri a les plantes dedicades al desenvolupament de l’arquitectura...

PARLANE INTERNATIONAL

Barcelona, Espanya
2010
arquitectura corporativa
Client: Parlane International
Superfície: 785,00 m2

 

Reforma de local comercial destinat a ús d'oficines administratives tancades al públic i showroom, de l'empresa PARLANE International dedicada al sector d’interiorisme. La seva funció és la d'acollir als seus clients preferents, prèvia cita, amb la finalitat que puguin veure els seus productes per a cada temporada, establint Barcelona com a seu per a acollir els esdeveniments destinats als...

VIVENDES EL BRUC

El Bruc, Espanya
2009
arquitectura residencial
Client: Sartalia Investment
Superfície: 420,00 m2

 

Edifici plurifamiliar format per quatre vivendes. El projecte es conforma des d’una perspectiva d’integració urbana adaptada al seu entorn, optimitzant el rendiment del solar. La façana principal, dissenyada amb elements i materials tradicionals, conserva un predomini del ple respecte el buit sense renunciar a un confort lumínic als espais interiors. Així doncs, l’ús de sistemes...

CONCURS BIBLIOTECA

Helsinki, Finlàndia
2012
arquitectura dotacional
Client: City of Helsinki
Superfície: 10.000,00 m2

 

El lloc presenta condicionants de naturalesa molt diferent: urbana, infraestructural, constructiu, així com les referències arquitectòniques són mol,tes i molt diverses. Constitueix, un emplaçament estratègic amb un gran significat per el desenvolupament social i cultural de Helsinki, tant pel lloc que ocupa com per la funció assignada a ell. Així doncs, es proposa una volumetria de composició...

MOBILIARI OFICINA ENDESA

Barcelona, Espanya
2010
Client: Endesa
Superfície: 37.000,00 m2

 

Disseny i materialització del conjunt de mobiliari d’oficina i recepció per a la nova seu d’Endesa a Barcelona. La proposta s’adapta tant a les solucions adoptades en el disseny dels espais interiors del conjunt edificat, com a les necessitats ergonòmiques i d’ús de cadascun d’aquests espais. S’estableixen així diferents tipologies de mobiliari que aconsegueixen donar resposta a tots els...

PLAN DIRECTOR VILANOVA

Barcelona, Espanya
2009
projectes especials
Client: Endesa
Superfície: 250.000,00 m2

 

Estudi de viabilitat realitzat mitjançant el procés d’anàlisi del conjunt edificat que conforma la denominada Manzana Vilanova. S’ha realitzat l’estudi constructiu i funcional dels diversos edificis que la composen per tal de poder dur a terme la proposta de les possibles solucions a adoptar en cada cas, establint la valoració econòmica i la planificació temporal de totes aquestes...

ORDENACIÓ URBANA MANRESA

Manresa, Espanya
2010
arquitectura residencial
Client: Bolonia Real Estate
Superfície: 9.500,00 m2

 

Projecte de desenvolupament urbanístic per a la unitat d'actuació 14 “Segre” (UA14)  en el marc del pla general d'ordenació urbana (PGOU) redactat per l'Ajuntament de Manresa al 2009. Consisteix en un solar de grans dimensions a l'interior del densificat casc antic que actua com a ròtula de les zones de creixement posterior. Es reordena l'espai a través de volumetries específiques que...

AMPLIACIÓ HOSPITAL D'ÉCIJA

Ecija, Espanya
2009
arquitectura dotacional
Client: Servicio Andaluz de Salud
Superfície: 12.000,00 m2

 

Concurs per a l’ampliació del Centre Hospitalari d’Alt Rendiment de Écija, Sevilla. Es defineix una proposta unitària que dóna resposta a les necessitats del conjunt generant una volumetria adaptada a la topografia existent i respectuosa amb el medi que l’envolta. El programa és agrupat en àrees diferenciades i comunicades entre sí establint espais integrats i continus per a optimitzar la gestió dels processos...

HOTEL REGENCIA COLÓN

Barcelona, Espanya
2008
arquitectura dotacional
Client: Hotel Regencia Colon
Superfície: 735,00 m2

 

L'objecte de la proposta és la reforma i ampliació de l'Hotel Regencia Colón en una de les cantonades i la reforma interior del restaurant que li pertany. La proposta busca completar el volum de la cantonada fins a planta baixa més cinc plantes tipus, podent unificar línia de cornisa amb els volums adjacents. La reforma del restaurant persegueix aconseguir un espai fluid que es percebi de forma unitària mitjançant...

COMPLEX EL CAIRE

El Caire, Egipte
2007
arquitectura residencial
Client: Ibrahim Nour El-Din
Superfície: 18.000,00 m2

 

Concurs d’implantació urbana per a un macro complex residencial a la ciutat de El Cairo, Egipte. La proposta es basa en la creació d’una xarxa de blocs lineals agrupats tant horitzontalment com en alçada, a partir dels quals es genera un sistema modular de creixement continu capaç de generar espais intersticials amb microclimes propis que permeten la ubicació d’equipaments i zones verdes de gran confort tèrmic....

OFICINES IGVS

Ourense, Espanya
2007
arquitectura dotacional
Client: IGVS
Superfície: 2.391,00 m2

 

La proposta per la nova seu provincial del IGVS vol recollir les oportunitats del lloc i les seves pròpies contradiccions responent mitjançant una actuació consistent en l'excavació d'una secció tectònica a l'emplaçament que enllaci com a metàfora de les excavacions antigues i trenqui la planeitat dels assentaments de tota la zona, caracteritzant l'actuació a l'espai públic. La secció quedarà...

APARCAMIENT ELÈCTRIC ENDESA

2013
projectes especials
Client: Endesa
Superfície: 680,00 m2

Projecte d’implantació de punts de càrrega elèctrica sobre aparcament existent, en el qual es fa possible a través de dispositius electrònics, el control, gestió i anàlisis de cadascun dels punts de càrrega dels vehicles utilitzats pel personal d’Endesa.

HOSPITAL DE PONIENTE

El Ejido, Espanya
2007
arquitectura corporativa
Client: Hospital de Poniente
Superfície: 16.000,00 m2

 

Reforma i ampliació de les unitats d’hospitalització, maternitat, bloc quirúrgic, magatzem general i administració del Complex Hospitalari de Poniente de El Ejido, Almeria. La proposta consisteix en la generació d’una pell basada en el “mar de plàstic” que l’envolta capaç d’oferir una imatge unificada com elements d’un mateix tapís. Així doncs, a partir...

EMPRESA DE AIXETERIA

Sant Andreu de la Barca, Espanya
2007
arquitectura corporativa
Client: Empresa d'aixeteria
Superfície: 1.017,00 m2

 

L’objecte del present projecte és el disseny i materialització de les solucions de distribució interior per a les noves oficines de l’empresa d'aixeteria. La proposta estudia la implantació d’un programa de fàbrica, oficines i showroom d’exposició de producte en una nau industrial existent. Les oficines van associades a la planta altell i s’organitzen segons una distribució que disposa de dues àrees...

AMPLIACIÓ C.H.A.R. GUADIX

Guadix, Espanya
2006
arquitectura dotacional
Client: E.P. Hospital de Poniente
Superfície: 1.500,00 m2

 

Projecte d'ampliació del centre hospitalari d'alta resolució de Guadix (C.H.A.R.) un centre hospitalari de caràcter comarcal amb una forta afluència de públic per al tractament ambulatori. A fi de donar resposta a les noves necessitats del conjunt es proposa la construcció d'un edifici annex que acull programes molt diversos i que a la vegada és capaç de donar una solució unitària als problemes de...

TELEFÒNICA MÒBILS

Barcelona, Espanya
2006
Client: Telefónica Móviles
Superfície: 200,00 m2

 

Concurs restringit per al disseny de les noves tendes pròpies de l’empresa Telefónica Móviles. La proposta pretén concentrar els usos i funcions concebudes al programa, creant els objectes multi funcionals. Aquests elements de mobiliari focalitzen l’atenció i creen àrees d’un determinat caràcter al seu voltant, esponjant al mateix temps l’espai disponible a la tenda i...

STAND AHREND OFITEC

Madrid, Espanya
2005
Client: Ahrend
Superfície: 250,00 m2

En col.laboració amb GV arquitectura

Disseny i materialització de l'estand de l’empresa Ahrend a  l’espai de la fira d’Ofitec. La imatge corporativa constitueix l’element generador de la proposta espaial mitjançant la deconstrucció de cadascuna de les lletres que constitueixen el logotip de l’empresa. S’obté...

MOBILIARI TORRE AGBAR

Barcelona, Espanya
2004
Client: Grupo Agbar
Superfície: 16.000,00 m2

En col·laboració amb GV arquitectura

La necessitat de conjugar un mobiliari que fos capaç de donar compliment amb els requeriments funcionals renovats de la nova imatge del Grup Agbar, va ser l’origen del disseny i la materialització del sistema d’agrupació dels llocs operatius que conformen l’oficina. La idea d’unitat del conjunt s’assoleix a través...

HABITATGE XUCLA

Barcelona, Espanya
arquitectura residencial
Client: Bing-Chuan Leng
Superfície: 147,00 m2

 

Projecte de reforma interior de vivenda i atelier per a un artista. En un entorn urbà consolidat, a la bora de l’espai obert que conforma la plaça Bonsuccés, la reforma plantejava el repte disposat pel client d’ampliar les connexions entre els espais existents de l’antiga vivenda i estendre la llum de la façana principal per totes les estances. En particular la zona del taller de pintura havia d’incorporar la base històrica de la...

CAFETERIA TORRE AGBAR

Barcelona, Espanya
2004
retail
Client: Grupo Agbar
Superfície: 800,00 m2

En col·laboració amb GV arquitectura

Projecte d'interiorisme per al disseny de la cafeteria situada a la planta 15 de la Torre Agbar. Amb la finalitat d'accentuar la singularitat que requereix un espai de cafeteria general pertanyent a un edifici corporatiu d'aquestes magnituds, es proposa l'alliberament de l'espai perimetral de la façana per a aconseguir una zona diàfana de...

CERVESERIA MORITZ

Barcelona, Espanya
2003
retail
Client: Moritz
Superfície: 4.500,00 m2

En col·laboració amb GV arquitectura

Projecte realitzat a càrrec de Cerveses Moritz, per a la creació d’un centre gastronòmic, cultural i d’oci, transformant així l’antiga fàbrica de cervesa en un espai singular que actuarà com a seu social de la entitat a través de la creació d’un programa d’oci multi funcional relacionat amb la imatge corporativa....

VIVENDES POBLE SEC

Barcelona, Espanya
1999
arquitectura residencial
Client: Julio Sainz de la Maza y Hnos
Superfície: 1.665,00 m2

 

Edifici residencial ubicat en el casc antic de Poble-Sec. Caracteritzat per un emplaçament singular l’edificació es situa entre mitgeres, entre dos edificis residencials, un de PB+5 i un altre de PB+6. Es proposa un edifici objecte de composició avantguardista en línia amb l’arquitectura dels anys 30, consta d’un volum sobre rasant de PB+2 i està format per 10 vivendes, 5 despatxos d’ús administratiu i 2...

VIVENDES SABADELL

Sabadell, Espanya
1996
arquitectura residencial
Client: Julio Sainz de la Maza y Hnos

 

 

Projecte d’obra nova d’edifici plurifamiliar per a 34 vivendes i garatges ubicat a Sabadell. El solar està format per dues parcel·les adjacents, una d’elles queda limitada per dos carrers que fan cantonada on s’emplaça un edifici de planta baixa i 4 plantes pis constituïdes per vivendes a una altura. La parcel·la contigua dóna front a un únic carrer i conté un edifici de planta baixa i 2 plantes...

alotark architects & consultants © Creat per Perception